مشاوره تحصیلی

تمرکز و امور مخل در مطالعه

تمرکز و امور مخل در مطالعه تمرکز یک حالت پیچیده ذهنی است. نکته جالب توجه و طنز آمیزی که در مورد تمرکز می‌توان ذکر کرد این است که هرچه بیشتر درباره تمرکز، فکر می‌کنید یا درباره آن نگران می‌شوید، کمتر می‌توانید بر تکلیف فعلی خود متمرکز شوید.همین نکته توضیح می‌دهد چرا راهبردهایی که به منظور افزایش تمرکز تدوین یافته‌اند غالبا ...

متن کامل »

شنیدن و یادداشت برداری (مشاوره تحصیلی)

  شنیدن و یادداشت برداری (مشاوره تحصیلی) با این که از دانشجویان انتظار می‌رود با توانایی یادداشت‌ برداری خوب پا به دانشگاه گذارند اما همیشه این طورنیست. دبیرستان این توانایی را ایجاد نمی‌کند و بنابراین مهارتهای خوب گوش دادن و یادداشت برداری آنها ضرورتا باید بهتر گردد. سعی کنید : شنونده فعال و مثبتی باشید. چگونه؟در ردیف‌های اول بنشینید، نه ...

متن کامل »