تربیت اسلامی

زن و اشتغال در نظام دینی اسلام

  زن و اشتغال در نظام دینی اسلام کار و اشتغال زنان از ابعاد مختلفی مورد توجه اسلام بوده است در زیر به برخی از این موارد اشاره می کنیم: ۱٫ حکم اسلام در نظام حیات اسلامی بار تأمین معاش و زندگی بر دوش مردان است و زنان در این زمینه مسؤولیتی ندارند. این بخاطر رأفت اسلامی است که زن ...

متن کامل »

مد و مد گرایی افراطی در بین آحاد جامعه

  مد و مد گرایی افراطی در بین آحاد جامعه پرسش : بعضى از دوستانم هر از گاهى تیپ عجیب و غریبى پیدا مى کنند، آیا این گرایش افراطى به مد ارتباطى با حالات روحى و روانى آنان مى تواند داشته باشد؟ من چطور مى توانم آنها را راهنمایى کنم؟ پاسخ : یکى از علل مهم گرایش به مد، انگیزه ...

متن کامل »

آیا مد گرایى به جسم و بدن ما نیز لطمه مى زند؟

آیا مد گرایى و تقلید از مدهاى پوششى و آرایشى، به جسم و بدن ما نیز لطمه مى زند؟ پاسخ : متأسفانه غالب مدهاى جارى و آرایش ها، پیامدهاى منفى جسمانى در پى دارد که بر اساس اطلاعات کارشناسان، به آن اشاره مى شود: ۱٫ لباس هاى الیاف مصنوعى امروزه مدسازان با ترفندهاى گوناگون تولید و استفاده از کتان و ...

متن کامل »